Terms and conditions of use

InCarBass verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij noodzakelijk voor de betaling en levering van de bestelling.

1. Identificatie van de verkoper

InCarBass ,molenstraat 50, 2235 Hulshout, belgie. 

e-mail: klantendienst@incarbass.be

BTW nr : BE0535590052

 

1.1 Aanvaarding voorwaarden
Elke Klant is geacht onze Algemene Verkoops- en Betalingsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van de klant tegenstrijdig zijn, blijven onze voorwaarden van toepassing, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen. InCarBass kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze verkoopsvoorwaarden. Op lopende overeenkomsten blijven evenwel steeds de verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

 

2. Prijzen
De door InCarBass vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in EURO en inclusief BTW, doch zonder de leveringskosten.
Alle prijzen vermeld in onze prijslijsten, webshop, catalogi en offertes dienen enkel als aanwijzing. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan schommelende wisselkoersen of markttendensen, en dit zonder voorafgaande berichtgeving.
De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op contante betaling, geen enkele vorm van disconto wordt toegestaan. InCarBass zal de uiterste zorg besteden aan de vermelde prijzen die aanwezig zijn op de webshop en deze zo correct mogelijk houden. De door de klant te betalen prijs is de prijs die van toepassing is de op datum van de plaatsing van de bestelling.Indien voor een product, de prijs die vermeld staat op de webshop, dermate afwijkt van de normale prijs, waardoor het voor InCarBass onmogelijk is om deze uit te leveren aan de vermelde prijs, zal het door de klant reeds overgeschreven bedrag integraal teruggestort worden op rekening van de klant zonder verdere kosten en annuleert InCarBass de levering.

 

3. Betalingsvoorwaarden
Alle aanrekeningen zijn contant, netto en zonder disconto betaalbaar op ons rekeningnummer. De betaling, van de in de webshop aangekochte goederen, moet op onze rekening aanwezig zijn vooraleer er met de verzending van de producten wordt begonnen.

 

4. Leveringen
InCarBass levert via DPD in België.
De levering gebeurt binnen de 30 dagen, indien de bestelde producten op voorraad zijn. De verkoper behoud zich het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen opleveren.
Producten die via onze webshop zijn besteld worden enkel uitgeleverd op het ogenblik dat de betaling volledig op onze rekening aanwezig is.
Alle leveringen en spoedverzendingen zijn tenzij anders vermeld steeds op kosten van de koper. Alle aankopen worden getransporteerd op risico van de koper.
Retour van goederen, verkeerdelijk besteld door de koper, worden  terug aanvaard 14 dagen na aankoop, in oorspronkelijke ONGEOPENDE verpakking en vergezeld van een copy van het aankoopbewijs of bestelnota. Verkeerde leveringen moeten binnen de 14 dagen aan ons adres terugbezorgd worden in hun originele verpakking en een verpakking in perfecte staat en vergezeld van een copy van het aankoopbewijs of bestelnota. DOA (Dead on arrival) moeten teruggestuurd worden naar de fabrikant binnen de termijn die vermeld staat in de bijgeleverde voorwaarden van het product en volgens de bepalingen van de fabrikant.
Alle producten die naar het adres van InCarBass worden teruggestuurd en niet het gevolg zijn van een verkeerde levering dóór InCarBass , zullen onmiddelijk teruggezonden worden naar de klant waarbij de klant hiervoor alle kosten draagt (dit zijn de kosten van de verzending vermeerderd met de administratieve kost van € 25).

 

5. Garantie
De standaard garantie op elk aangekocht product is steeds 2 jaar na de datum van aankoop. Garantie is steeds carry-in, met uitzondering van on-site garantie producten. Om de herstelling en/of omruiling van uw defect product zo goed mogelijk te laten verlopen hanteren fabrikanten een aantal belanrijke voorwaarden:

1a) Hou zo veel mogelijk de originele verpakking bij. Dit is absoluut vereist bij producten met een on-site garantie. De leverancier zal in dat geval een koerier langssturen die het product zal ophalen, en om beschadiging te voorkomen, verzend u het artikel best in de originele verpakking.

1b) Garantie op uw product is enkel mogelijk indien u in het bezit bent van uw aankoopfactuur. Wij kunnen hier helaas géén uitzonderingen op toestaan, het is dus uitermate belangrijk dat u uw aankoopfactuur goed bijhoudt!


2) Bij alle producten gelden onze algemene voorwaarden voor garantie, schade die u zelf veroorzaakt heeft valt nooit onder de garantievoorwaarden.

3) Carry-in garantie: dit betekent dat u tijdens de garantieperiode van uw product het defecte toestel binnenbrengt in onze winkel of naar ons opstuurt. Afhankelijk van het probleem staan wij zelf in voor het nazicht en wordt het product teruggestuurd naar de leverancier voor de herstelling. Dit nazicht doen wij om te vermijden dat het toestel alsnog niet defect blijkt te zijn, en u zodus niet opgezadeld wordt met de zogenaamde repairkosten die leveranciers aanrekenen voor het terugsturen van niet defecte producten.

 

4) On-Site garantie: dit is een extra service bij een aantal fabrikanten waarbij de fabrikant het defecte toestel ophaalt bij u thuis en het na herstelling terugbezorgd. In geval van on-site garantie dient u steeds zelf contact op te nemen met de fabrikant. De contactgegevens staan in dat geval vermeld in de lijst hieronder. Houdt u er aub rekening mee dat wij in geval van on-site garantie geen repair-opvolging kunnen doen en u dus steeds zelf contact dient op te nemen met de fabrikant in geval van vragen.


5)DOA (Dead-on-arrival): dead on arrival betekent dat het toestel defect is van bij de aankoop. De dead-on-arrival periode is maximaal 7 dagen na aankoop. In dat geval komt u met het defecte product terug naar onze winkel en wordt het toestel onmiddellijk omgeruild indien het voorradig is. Indien niet voorradig wordt het toestel teruggestuurd naar de leverancier en krijgt u binnen een periode van 1 à 2 weken een nieuw toestel (afhankelijk van de levertermijn en beschikbaarheid van het product).

 

6) vallen, verkeerde aansluitingen, slechte signaalbronnen met als gevolg verbranden en/of beschadiging van woofers, versterkers, radio's ed..., vallen niet onder onze standaardgarantie. (verbrande coils)

 

7) Lifetime waranty: levenslange garantie
Een aantal merken geven levenslange garantie op hun producten. Let wel op: “levenslang” wordt door deze fabrikanten soms anders geïnterpreteerd: meestal is dit maximaal 5 of 10 jaar.

Registreer uw product! Heel wat fabrikanten bieden enkel garantie op hun product indien u uw product geregistreerd heeft. Voer dus steeds de procedure van registratie uit aan het eind van de installatie.

8) Garantie kan NIET worden overgedragen op een andere persoon dan die op het facturatieadres. tweedehandsartikelen vallen dus niet meer onder de garantievoorwaarden.

 

6. Klachten
De conformiteit van de levering of diensten dient door de koper gecontroleerd bij ontvangst van de goederen of na uitvoering.
Latere betwistingen omtrent de conformiteit van de goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden. Alle overige klachten moeten om aanvaardbaar te zijn uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de goederen of na uitvoering van de werken schriftelijk ingediend worden. Alle retourzendingen dienen in de originele en onbeschadigde verpakking te zitten. De verzendkosten zijn steeds ten laste van de koper.

 

7. Aansprakelijkheid
De verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade veroorzaakt door de geleverde goederen of diensten. De koper dient er steeds voor te zorgen dat materiaal en gegevens die van cruciaal belang zijn voor de werking van zijn bedrijf, steeds op een door hem gekende manier kunnen worden gerecupereerd. De tijd en het materiaal dat hiervoor nodig is kan niet ten laste gelegd worden van de verkoper of de installateur.

 

8. Bevoegdheid
Op de overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbank van het district van de verkoper bevoegd.

 

9. Verzakingsrecht

Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en InCarBass én er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel 45 e.v. van de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling.
In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden :

  • U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
  • Wanneer u gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen zou retourneren, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Dit door middel van een waardevermindering. Immers, als consument bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen;
  • Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer de prijs van goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik;
  • Het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
  • Het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken,

 

U kan zich enkel op dit verzakingsrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten:

  • Het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen InCarBass op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven;
  • Indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten.
  • Volgend formulier kan gebruikt worden voor aanvraag van het verzakingsrecht: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene verkoopsvoorwaarden onverminderd van toepassing.10. privacy verklaring

InCarBass InCarBass, gevestigd aan kaardijk 81 2870 Puurs-ruisbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

* Contactgegevens:

www.incarbass.be kaardijk 81 2870 Puurs-ruisbroek +3233699429

incarbass is de Functionaris Gegevensbescherming van InCarBass Hij/zij is te bereiken via klantendienst@incarbass.be

* Persoonsgegevens die wij verwerken

InCarBass verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Internetbrowser en apparaat type

* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantendienst@incarbass.be, dan verwijderen wij deze informatie.

* Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

InCarBass verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

InCarBass neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InCarBass) tussen zit. InCarBass gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

* Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

InCarBass bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

* Delen van persoonsgegevens met derden

InCarBass verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

* Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

InCarBass gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

* Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InCarBass en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantendienst@incarbass.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. InCarBass wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

* Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

InCarBass neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantendienst@incarbass.be